۱۳۹۴ خرداد ۳, یکشنبه

خانم فريده كريمي  در برنامه ارتباط مستقيم :


چيزي كه درمجاهدين بيشتر از همه چيز يادگرفتم اين است كه همه را دوست داشته باشم. ياد گرفتم كه در ميان اطرافيانم گذشت داشته باشم، ياد گرفتم كه بخاطر عشق بزرگ ام به مردم ام و به آرمانم گذشت كنم، ويادگرفتم كه از منافع خودم بگذرم. ياد گرفتم بخاطر خلقم ، بخاطر عشق بزرگ ام، از كساني كه به منافع خلقم  پشت كردند فاصله بگيرم. من با سازمان مجاهدين اسلام را شناختم، و در اين اوضاع و احوالي كه برداشتهاي غلطي از اسلام وجود دارد، فهم ديگري پيدا كردم و دموكراسي را در مجاهدين يادگرفتم به خواسته ديگران احترام بگذارم كه براي ايرانيان بخاطر ديكتاتوري هاي حاكم ، مسئله راحتي نيست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر