۱۳۹۴ خرداد ۱۷, یکشنبه

برنامه ارتباط مستقيم - سيماي آزادي تلويزيون ملي ايران
آقاي ابريشمچي در باره  اينكه  اصلي ترين نقطه چالش سياسي بين مقاومت ورژيم در اين مرحله چيست ؟ گفت :واقعيت اينستكه امروز بعد از 30 سال ما توانسته ايم جهان را به اين نقطه برسانيم كه منشاء اصلي بسياري از مشكلات نه فقط در ايران بلكه در منطقه و جهان رژيم آخوندي است و در واقع رژيم تهديد شماره يك صلح و ثبات وامنيت مي باشد . در نتيجه خواه ناخواه مسئله بعدي كه روي ميز قرار دارد جستجوي راه حل است .
اين روزها رژيم چه مستقيم و چه توسط لابي هايش ميخواهد اين فكر را جا بيندازد كه در رابطه با رژيم آخوندي دو انتخاب بيشتر وجود ندارد يا بايد به هر شكل چه در صحنه داخلي و چه در صحنه بين المللي با اين رژيم كنار آمد و يا بايد دست به حمله نظامي زد . به اين ترتيب رژيم ميخواهد اين چنين القاء كند كه تنها راه عملي مماشات با اين رژيم است و اگرنه راهي جزء حمله نظامي و پذيرش ريسك يك جنگ جديد در منطقه وجود ندارد .
لابي هاي رژيم البته دست به كلاه براداري سياسي بزرگ هم مي زنند و با استفاده از منطق فوق هركس كه از سرنگوني رژيم صحبت مي كند را وابسته به محافل جنگ طلب وانمود مي كنند .
در حاليكه اين فقط يك دجاليت و دروغ بزرگ از طرف رژيم است راه حل واقعي همانطور كه خواهر مريم بارها و به مناسبتهاي مختلف اعلام كرده است نه مماشات با اين رژيم است و نه جنگ خارجي ، بلكه راه حل در عالم واقع وجود دارد آنهم سرنگوني اين رژيم و جايگزيني يك حاكميت دمكراتيك و مردمي در ايران مي باشد كه حلال تمامي مشكلات است .
اتفاقا در همينجا اهميت گردهمايي 23 خرداد امسال بطور خاص الخاص روشن مي شود ما مي خواهيم اين دروغ رژيم را در عمل و نه صرفا در تئوري افشاء كنيم و به جهان نشان بدهيم كه مردم و مقاومت سازمانيافته اش وجود دارد يك راه حل عيني و مادي كه به معناي واقعي كلمه آنتي تز و آلترناتيو همه جانبه اين رژيم مي باشد . يعني يك التر ناتيو در زمينه سياسي و نيز فرهنگي .
در واقع ما ميخواهيم بگوييم كه اگر آخوندهاي حاكم در تهران مركز و كانون بنيادگرايي هستند مقاومت مردم ايران حامل راه حل براي همين عامل فتنه و فساد مي باشد .
در گردهمايي امسال در ويلپنت ميخواهيم همه به روشني ببينند كه مقاومتي وجود دارد برخوردار از حمايت گسترده مردمي و نيز شناخته شدگي و مشروعيت داخلي و بين المللي با راه حلها و برنامه هاي روشن و مشخص و اين آلترناتيو را در ابعاد گوناگون آن معرفي كنيم .
به اين ترتيب تمامي طرف حسابهاي بين المللي منجمله در گفتگوهاي مربوط به پرونده اتمي خواهند فهميد كه مجبور نيستند با اين رژيم مماشات كنند . و معني مماشات نكردن با اين رژيم پذيرش يك جنگ ديگر در منطقه نيست مي توان با حمايت سياسي از اين مقاومت مسير سرنگوني رژيم و تغيير سياسي در ايران را هموار كرد . و به اين ترتيب پدرخوانده جريانهاي بنياد گرا را شكست داد و صلح و امنيت جهاني را تضمين نمود 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر