۱۳۹۴ مرداد ۲, جمعه

نوزدهمين همياري با سيماي آزادي در شرايطي برگزار مي شود كه مقاومت سرفراز ايران با برپايي بزرگترين گردهم آيي سالانه مقاومت در پاريس با حضور و حمايت بي نظير مقامات كشورها، پارلمانترها، شخصيت ها و مدافعان حقوق بشر و حاميان مقاومت توجهات رو بيش از هرزمان ديگه به خودش جلب كرده. و يكبار ديگه در اين بزنگاه تاريخي در شرايط ويژه كنوني ميهنمون، مقاومت ايران حضور خودش رو در عرصه بين المللي به عنوان تنها آلترناتيو و جايگزين رژيم ضدبشري حاكم و يگانه راه حل بنيادگرايي در اين منطقه از جهان به اثبات رسوند.
اين موقعيت هم مسئوليت سيماي آزادي كه پيام رسان اين مقاومت هست رو در شرايط كنوني مضاعف مي كنه و به همين خاطر هم تلاش مضاعفي رو براي رسوندن كمكها به سيماي آزادي از سوي تك تك شما ياران و همراهان سيماي آزادي مي طلبه 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر